Är det verkli­gen bra att äta mycket fett?

Som jag redan har gått över, så går en ketogen kost ut på att äta mycket fett, minst 70% av ditt totala energi­in­tag. Men är det verkli­gen bra att äta så mycket fett?

Det korta svaret är ja och nej… Det beror helt på vilken typ av fetter du äter och hur de har framställts.

Livsvik­tigt eller livsfarligt

Först och främst handlar det om att välja bra och natur­liga råvaror. Detta är klart viktigt för all kosthåll­ning, men när det kommer till LCHF och ketogen kost så är det desto vikti­gare, faktiskt helt avgörande för din hälsa. Det finns essen­ti­ella fettsy­ror som din kropp inte själv kan tillverka utan du måste få i dig dem via maten annars dör du så småningom. Väljer du fel sorts fetter kan du öka din risk för hjärt- och kärlsjuk­do­mar och på sikt dö i förtid. Så det är hyfsat avgörande att du äter rätt fetter. Så tyvärr måste det bli ett långt svar…

Olika typer av fetter

Det finns olika typer av fetter – mättat, enkelo­mät­tat, flero­mät­tat fett och trans­fet­ter. Livsme­del­ver­ket försö­ker dela upp fetterna till att all enkelo­mät­tat och flero­mät­tat fett är nyttigt, och mättat fett i “för stora mängder” är ohälsosamt.

Många hävdar dock att det inte är så enkelt och att det även beror på härkoms­ten av fetterna och hur de har framställts. Uppfatt­ning­arna är minst sagt delade, men det verkar råda konsen­sus om tre stycken typer av fetter. Vi börjar med dom… 🙂

Enkelo­mät­tat fett

Jag vågar påstå att alla är överens om att dessa fetter är bra att äta, t o m i tämli­gen stora mängder. Till denna kategori hör t ex olivolja, oliver, mandel, hassel­nöt­ter, cashewnöt­ter, jordnöt­ter och avokado. Du har säkert hört talas om den politiskt korrekta dieten “medel­havs­kost”. Den grundar sig i enkelo­mät­tade fetter. Det är med andra ord “safe” att uttrycka att denna kosten är sund för alla.

Flero­mät­tat fett omega‑3

Det är även helt ofarligt att hävda att flero­mät­tat fett omega‑3 är väldigt bra för hälsan. Du hittar det i fet fisk som lax, makrill och sill. Men natur­ligt­vis ska det vara fisk av god kvalité. Inlagd sill kan t ex även innehålla massor av tillsat­ser och socker.… Ja, det är inte lätt det här med sunda fetter.

Trans­fett

Här är alla också ringade överens. Trans­fet­ter, som är indust­ri­ellt framställda fetter, är väldigt dåliga för hälsan och höjer halten av det onda LDL-koles­te­ro­let i blodet och minskar halten av det goda HDL-koles­te­ro­let, vilket ökar risken för hjärt- och kärlsjukdom.

Så om vi håller oss till enkelo­mät­tat, flero­mät­tat omega‑3 fett och undvi­ker trans­fet­ter så tror jag att du slipper hamna i jobbiga diskus­sion och risken för att du får i dig fel fetter är minimal.

Sen går åsikterna isär när det gäller flero­mät­tat fet från vegeta­bi­liska oljor (omega‑6) och det omdis­ku­te­rade mättade fetten.

Flero­mät­tat fett omega‑6

Omega‑6 finns främst i frön och nötter.  När du äter detta får du i dig små, nyttiga mängder av omega‑6 på ett natur­ligt sätt. Balan­sen mellan omega‑3 och omega‑6 är kritisk och äter du oraffi­ne­rad mat behöver du inte vara orolig.

Proble­met uppstår när vi konsu­me­rar för stora mängder av raffi­ne­rat, koncen­tre­rat och proces­sat omega‑6 i form av diverse vegeta­bi­liska oljor, frityr­ol­jor och marga­ri­ner. Dessa oljor är tillver­kade i fabrik, vanligt­vis från genetiskt modifi­e­rade grödor som genom­går många kemiska proces­ser för att ha rätt konsi­stens. De är med andra ord långt ifrån naturliga.

Det finns numera även en del modern forsk­ning som pekar ut vegeta­bi­liska oljor och marga­ri­ner som en av anled­ning­arna till ökad risk för hjärt- och kärlsjuk­dom, särskilt när de hettas upp vid tillagning.

Jag undvi­ker alla typer av vegeta­bi­liska oljor och margariner.

Mättat fett

Mättat fett finns främst i kött och mejeri produk­ter, och även vegeta­riska varian­ter som t ex i kokos­olja och palmolja.

Sedan flera decen­nier har mättat fett pekats ut som den stora boven för hjärt- och kärlsjuk­dom. Fettet ska ha täppt till våra blodkärl och orsakat växande magar. Men de senaste åren har studie efter studie påvisat motsat­sen. Jag kommer återkomma till detta heta ämne i framtida inlägg. Låt oss nu bara konsta­tera att forsk­ningen genom­går ett stort paradigm­skifte angående synen på mättat fett.

Även om modern forsk­ning verkar befria mättat fett från sin tidigare dödsdom så finns det fortfa­rande en allmän rädsla och uppfatt­ning att mättat fett är farligt och orsakar fetma och hjärt- och kärlsjukdom.

Men jag ber dig tänka lite logiskt en kort minut, med ett histo­riskt och evolu­tio­närt perspek­tiv. Männi­skan och dess förfä­der har ätit djur sedan urmin­nes tider. Djur består till stor del av mättat fett. Arkeo­lo­ger har funnit stenverk­tyg från våra hundra­tu­sen­tals år gamla förfä­der som sanno­likt har använt stenar till att krossa ben för att komma åt energi­rikt mättat fett i benmär­gen. Våra förfä­der var inte lika duktiga jägare som vi är så dom fick nöja sig med kadaver. Men vi, männi­skan, har bedri­vit skick­lig jakt i tusen­tals, tusen­tals år. Arkeo­lo­ger finner ständigt skelett av dussin­tals dödade djur på ett och samma ställe, vilket tyder på återkom­mande taktiska jägar­ri­tu­a­ler innan vi blev jordbru­kare och levde i en jägar- och samlar­kul­tu­rer. Listan fortsät­ter med tydliga arkeo­lo­giska och histo­riska bevis att männi­skan har ätit anima­liskt mättat fett under väldigt lång tid, kanske t o m under hela vår utveckling.

Med den bakgrun­den skulle det vara ytterst märkligt om natur­ligt mättat fett var dåligt för oss. Tittar vi på vad socker och raffi­ne­rade kolhyd­ra­ter har gjort med vår hälsa på några decen­nier, är det en sensa­tion att vi inte dött av mättat fett sedan tusen­tals år tillbaka om det var dåligt för vår hälsa.

För mycket fett?

För mycket fett” är säkert inte bra, men för mycket av vad-som-helst är sällan bra. Det skulle kanske vara kärlek ❤️ Men att byta ut socker, raffi­ne­rade och onödiga kolhyd­ra­ter mot bra fetter är inte farligt, utan faktiskt mycket bättre för din hälsa. Och om du provar att äta för mycket natur­ligt, bra fett kommer du snart upptäcka att det är väldigt svårt att äta mer än vad du behöver… Men mer om det nästa gång!

Klicka på en flik för att välja hur du vill lämna din kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *