Mina blodvär­den – ketogen kost, blodsoc­ker, koles­te­rol och hälsa

Jag mår bra och känner mig stark, men för att följa min utveck­ling och få en objek­tiv bild av min hälsa, ketogen kost och livsstill kommer jag återkom­mande göra hälso­tes­ter via omfat­tande blodanalyser.

Förra veckan fick jag min första analys. Jag tänkte dela med mig av den och gå igenom utvalda delar som jag anser vikti­gast och mest intres­santa att följa framö­ver. Förhopp­nings­vis lär du dig också något på vägen 🙂

En komplett lista över mina provvär­den kan du ladda ner här .
En komplett analys här.

Blodsoc­ker

Vi börjar med att titta på mina blodsoc­ker­vär­den. Blodsoc­ker är det socker (glukos) som finns i blodet och kroppen strävar alltid efter att hålla det stabilt genom främst hormo­nerna insulin och gluka­gon. För högt blodsoc­ker är inte bra och kan på sikt leda till många olika sjukdo­mar. Det du äter påver­kar dina blodsoc­ker­vär­den. Socker och kolhyd­ra­ter bryts ned till olika sockerar­ter, tas upp i blodet och blodsock­ret stiger. Protein påver­kar blodsock­ret minimalt och fett höjer inte blodsock­ret alls. (För mycket protein kan omvand­las till glukos i levern).

I fastande tillstånd ligger ett normalt blodsoc­ker­värde mellan 4–6 mmol/l. Det går lätt att få för höga värden efter mycket intag av socker och kolhyd­ra­ter, men du får aldrig för låga värden (< 4 mmol/l) (om du inte är diabe­ti­ker typ 1 eller tar blodsoc­ker­sän­kande medici­ner). Med andra ord, du kan aldrig äta för lite kolhyd­ra­ter, bara för mycket.

Ett blodsoc­ker­värde mäter bara värdet för stunden. Det ger ingen bild över hur nivåerna har varit tidigare eller genom­snit­tet över tid. Därför mäter man även Hemoglo­bin A1c (HbA1c) ofta kallats långtids­blod­soc­ker, som speglar hur blodsock­ret varit i genom­snitt de senaste 2–3 månaderna.

Resul­tat blodsocker

★ Mitt blodsoc­ker P‑Glukos: 4,5 mmol/l
Referensin­ter­vall 4–6 mmol/l.

★ Mitt långtids­blod­soc­ker HbA1c: 29 mmol/mol
Referensin­ter­vall 27–42 mmol/mol.

Samman­fatt­nings­vis kan jag påstå att mina blodsoc­ker­vär­den är väldigt bra. I fastande tillstånd har jag en väldigt låg blodsoc­ker­nivå, och redan efter 4 veckors ketogen kost är mitt långtids­blod­soc­ker i nedre delen av referensin­ter­val­len (2 år av LCHF har nog också bidra­git till detta). Very good!

Blodfet­ter

I nästa steg ska vi samman­fatta mina blodfetts­vär­den. Dessa innefat­tar främst trigly­ce­ri­der och koles­te­rol, vilka är de två sorters fett som primärt finns i blodet. Jag kommer bryta ner koles­te­ro­let i det sk. goda HDL-koles­te­ro­let och det sk. onda LDL-koles­te­ro­let.

Innan jag dyker in i mina värden vill jag belysa att det finns olika syn på blodfet­ter och koles­te­rol. Sedan 1950-talet har vi blivit tillsagda att höga halter av koles­te­rol är farligt. Bakgrun­den till detta återkom­mer jag i framtida inlägg, men kortfat­tat grundar det sig i föråld­rad forsk­ning och en läkeme­dels­in­du­stri som vill sälja så mycket koles­te­rol­sän­kande medici­ner som möjligt. Ofta har man endast tittat på det totala koles­te­ro­let (HDL plus LDL-koles­te­rol) eller endast fokuse­rat på det onda värdet av LDL-koles­te­ro­let. Men modern forsk­ning och veten­skap visar en mer nyanse­rad bild genom att noggrant titta på fördel­ning och samban­det mellan blodfet­terna. Jag återkopp­lar till detta nedan i analy­serna av mina blodfetter.

Trigly­ce­ri­der får du i dig genom kosten. Du får höga värden från mycket socker, raffi­ne­rade kolhyd­ra­ter, alkohol och trans­fet­ter. Det är med andra ord inte bra att ha för höga halter av detta blodfett. Kroppen använ­der trigly­ce­ri­der för att lagra och förse musklerna med energi och endast små mängder behövs normalt i blodet.

Total­ko­les­te­ro­let är ofta ett dåligt mått på din hälso­sta­tus. Det är HDL plus LDL. Ofta rekom­men­de­ras värdet vara under 5,0 och inte över 6,9 men väldigt få friska männi­skor hamnar inom detta inter­vall då det kräver både ett ganska lågt HDL och väldigt lågt LDL.

HDL-koles­te­ro­let är det goda koles­te­ro­let där faktiskt ett högt värde är bra. Natur­ligt omättat fett anses höja HDL och ett högt intag av kolhyd­ra­ter sänker HDL. Detta är en av anled­ningar till att total­ko­les­te­ro­let är ganska oviktigt att analy­sera för då skulle ett lågt HDL ge ett längre totalvärde.

LDL-koles­te­ro­let är det sk. onda koles­te­ro­let som det varnas för om det är för högt. Men modern veten­skap har kopplat LDL-värdet till dina trigly­ce­rid- och HDL-nivåer vilket gör det lite kluri­gare att endast tolka LDL-koles­te­ro­let. Det finns med andra ord ett samband mellan blodfet­terna. Ett högt LDL får du av mycket mättat fett i kosten.

LDL består av olika parti­kel­stor­le­kar, där de små är farliga och de stora mer riskfria. Ett lågt trigly­ce­rid­värde (lika med bra) och högt HDL (lika med bra) betyder ofta att det mesta av LDL partik­larna är stora. Då är ofta ett högre LDL ofarligt i samman­hanget. Men om du har ett högt värde av trigly­ce­ri­der (lika med dåligt) och ett lågt HDL (lika med dåligt) så är höga nivåer av LDL betyd­ligt mer av en faktor och verkli­gen dåligt för din hälsa.

Totalkolesterolet/HDL är ett mått som ger en mer rättvist bild om du vill ha ett enda enkelt mått utifrån tradi­tio­nella koles­te­rol­vär­den på risk för sjukdom och ohälsa. Du delar ditt total­ko­les­te­ro­let med ditt HDL och får ett värde, vilket rekom­men­de­ras vara under 6. Detta tillvä­ga­gångs­sätt säger mycket mer än total­ko­les­te­rol och LDL. Tillsam­mans med ditt trigly­ce­rid­värde ger det en bra överblick över dina blodfetter.

Resul­tat blodfetter

★ Mitt trigly­ce­rid­värde: 0,9 mmol/l
Referensin­ter­vall 0,45–2,6 mmol/l

★ Mitt total­ko­les­te­rol: 7,9 mmol/l
Referensin­ter­vall 3,3–6,9 mmol/l

★ Mitt HDL-koles­te­rol: 2,1 mmol/l
Referensin­ter­vall 0,80–2,1 mmol/l

★ Mitt LDL-koles­te­ro­let: 5,36 mmol/l
Referensin­ter­vall 1,4–4,7 mmol/l

★ Mitt totalkolesterolet/HDL: 2,9
7,9 / 2,1 = 2,9
Referensin­ter­vall <5 men även upp till 6 anses vara ok.

Här kan jag samman­fatta det som att även om jag ligger en bit högre på den onda LDL-koles­te­ro­let så är mitt totalkolesterol/HDL väldigt lågt tack vare ett sunt högt HDL. Och då mina trigly­ce­ri­der också är väldigt låga bedömer jag koles­te­rol­re­sul­ta­tet som bra.

Slutsats och analys

Jag är inte 100% nöjd med resul­ta­ten på mina blodfet­ter även om mitt värde på totalkolesterolet/HDL var väldigt lågt. Ett värde under 4 anses excep­tio­nellt bra. Framö­ver ska jag försöka äta mer omättat fett för att höja HDL ett steg och begränsa mättat fett något efter bästa förmåga för att hålla LDL-värdena nere.

Detta är min egna analys, vilket är en helt annan slutsats än den som Johan Weiden­haijn Junior medical advisor, under­läkare gav mig. Han rekom­men­de­rade en kostom­lägg­ning och ökad motion (hahaha) på grund av förhöjd nivå av ”det onda koles­te­ro­let” LDL. Enligt flera andra läkare och veten­skaps­män som är speci­a­lis­ter på blodfet­ter och lågkol­hyd­rat­kost skulle nog rådet vara något annat. Förmod­li­gen det jag själv har kommit fram till ovan, men det tycks vara så att den allmänna läkar­vår­den inte riktigt har hängt med i utvecklingen.

Angående mina blodsoc­ker­vär­den var jag och Johan båda överens – de ser väldigt bra ut.


En komplett lista över mina provvär­den kan du ladda ner här .
En komplett analys här.


Om du vill lära dig mer om nya rön angående blodsoc­ker, blodfet­ter och koles­te­rol kan jag rekom­men­dera dessa länkar på svenska:

http://www.kostdoktorn.se/diabetes/blodsocker-och-diabetes
http://www.kostdoktorn.se/diabetes/hogt-blodsocker
http://www.1177.se/Skane/Fakta-och-rad/Undersokningar/P‑Glukos–blodsocker
http://www.halsosidorna.se/Kolesterol.htm
http://www.kostdoktorn.se/kolesterol

PS. Övriga resul­tat från mina blodvär­den är klart också viktiga, men i relation till min långsik­tiga hälsa som en följd av kost och livsstil anser jag blodsoc­ker och blodfet­ter det vikti­gaste att analysera.