Är det verkli­gen bra att äta mycket fett?

Som jag redan har gått över, så går en ketogen kost ut på att äta mycket fett, minst 70% av ditt totala energi­in­tag. Men är det verkli­gen bra att äta så mycket fett?

Det korta svaret är ja och nej… Det beror helt på vilken typ av fetter du äter och hur de har framställts.

Livsvik­tigt eller livsfarligt

Först och främst handlar det om att välja bra och natur­liga råvaror. Detta är klart viktigt för all kosthåll­ning, men när det kommer till LCHF och ketogen kost så är det desto vikti­gare, faktiskt helt avgörande för din hälsa. Det finns essen­ti­ella fettsy­ror som din kropp inte själv kan tillverka utan du måste få i dig dem via maten annars dör du så småningom. Väljer du fel sorts fetter kan du öka din risk för hjärt- och kärlsjuk­do­mar och på sikt dö i förtid. Så det är hyfsat avgörande att du äter rätt fetter. Så tyvärr måste det bli ett långt svar…

Olika typer av fetter

Det finns olika typer av fetter – mättat, enkelo­mät­tat, flero­mät­tat fett och trans­fet­ter. Livsme­del­ver­ket försö­ker dela upp fetterna till att all enkelo­mät­tat och flero­mät­tat fett är nyttigt, och mättat fett i “för stora mängder” är ohälsosamt.

Många hävdar dock att det inte är så enkelt och att det även beror på härkoms­ten av fetterna och hur de har framställts. Uppfatt­ning­arna är minst sagt delade, men det verkar råda konsen­sus om tre stycken typer av fetter. Vi börjar med dom… 🙂

Enkelo­mät­tat fett

Jag vågar påstå att alla är överens om att dessa fetter är bra att äta, t o m i tämli­gen stora mängder. Till denna kategori hör t ex olivolja, oliver, mandel, hassel­nöt­ter, cashewnöt­ter, jordnöt­ter och avokado. Du har säkert hört talas om den politiskt korrekta dieten “medel­havs­kost”. Den grundar sig i enkelo­mät­tade fetter. Det är med andra ord “safe” att uttrycka att denna kosten är sund för alla.

Flero­mät­tat fett omega‑3

Det är även helt ofarligt att hävda att flero­mät­tat fett omega‑3 är väldigt bra för hälsan. Du hittar det i fet fisk som lax, makrill och sill. Men natur­ligt­vis ska det vara fisk av god kvalité. Inlagd sill kan t ex även innehålla massor av tillsat­ser och socker.… Ja, det är inte lätt det här med sunda fetter.

Trans­fett

Här är alla också ringade överens. Trans­fet­ter, som är indust­ri­ellt framställda fetter, är väldigt dåliga för hälsan och höjer halten av det onda LDL-koles­te­ro­let i blodet och minskar halten av det goda HDL-koles­te­ro­let, vilket ökar risken för hjärt- och kärlsjukdom.

Så om vi håller oss till enkelo­mät­tat, flero­mät­tat omega‑3 fett och undvi­ker trans­fet­ter så tror jag att du slipper hamna i jobbiga diskus­sion och risken för att du får i dig fel fetter är minimal.

Sen går åsikterna isär när det gäller flero­mät­tat fet från vegeta­bi­liska oljor (omega‑6) och det omdis­ku­te­rade mättade fetten.

Flero­mät­tat fett omega‑6

Omega‑6 finns främst i frön och nötter.  När du äter detta får du i dig små, nyttiga mängder av omega‑6 på ett natur­ligt sätt. Balan­sen mellan omega‑3 och omega‑6 är kritisk och äter du oraffi­ne­rad mat behöver du inte vara orolig.

Proble­met uppstår när vi konsu­me­rar för stora mängder av raffi­ne­rat, koncen­tre­rat och proces­sat omega‑6 i form av diverse vegeta­bi­liska oljor, frityr­ol­jor och marga­ri­ner. Dessa oljor är tillver­kade i fabrik, vanligt­vis från genetiskt modifi­e­rade grödor som genom­går många kemiska proces­ser för att ha rätt konsi­stens. De är med andra ord långt ifrån naturliga.

Det finns numera även en del modern forsk­ning som pekar ut vegeta­bi­liska oljor och marga­ri­ner som en av anled­ning­arna till ökad risk för hjärt- och kärlsjuk­dom, särskilt när de hettas upp vid tillagning.

Jag undvi­ker alla typer av vegeta­bi­liska oljor och margariner.

Mättat fett

Mättat fett finns främst i kött och mejeri produk­ter, och även vegeta­riska varian­ter som t ex i kokos­olja och palmolja.

Sedan flera decen­nier har mättat fett pekats ut som den stora boven för hjärt- och kärlsjuk­dom. Fettet ska ha täppt till våra blodkärl och orsakat växande magar. Men de senaste åren har studie efter studie påvisat motsat­sen. Jag kommer återkomma till detta heta ämne i framtida inlägg. Låt oss nu bara konsta­tera att forsk­ningen genom­går ett stort paradigm­skifte angående synen på mättat fett.

Även om modern forsk­ning verkar befria mättat fett från sin tidigare dödsdom så finns det fortfa­rande en allmän rädsla och uppfatt­ning att mättat fett är farligt och orsakar fetma och hjärt- och kärlsjukdom.

Men jag ber dig tänka lite logiskt en kort minut, med ett histo­riskt och evolu­tio­närt perspek­tiv. Männi­skan och dess förfä­der har ätit djur sedan urmin­nes tider. Djur består till stor del av mättat fett. Arkeo­lo­ger har funnit stenverk­tyg från våra hundra­tu­sen­tals år gamla förfä­der som sanno­likt har använt stenar till att krossa ben för att komma åt energi­rikt mättat fett i benmär­gen. Våra förfä­der var inte lika duktiga jägare som vi är så dom fick nöja sig med kadaver. Men vi, männi­skan, har bedri­vit skick­lig jakt i tusen­tals, tusen­tals år. Arkeo­lo­ger finner ständigt skelett av dussin­tals dödade djur på ett och samma ställe, vilket tyder på återkom­mande taktiska jägar­ri­tu­a­ler innan vi blev jordbru­kare och levde i en jägar- och samlar­kul­tu­rer. Listan fortsät­ter med tydliga arkeo­lo­giska och histo­riska bevis att männi­skan har ätit anima­liskt mättat fett under väldigt lång tid, kanske t o m under hela vår utveckling.

Med den bakgrun­den skulle det vara ytterst märkligt om natur­ligt mättat fett var dåligt för oss. Tittar vi på vad socker och raffi­ne­rade kolhyd­ra­ter har gjort med vår hälsa på några decen­nier, är det en sensa­tion att vi inte dött av mättat fett sedan tusen­tals år tillbaka om det var dåligt för vår hälsa.

För mycket fett?

För mycket fett” är säkert inte bra, men för mycket av vad-som-helst är sällan bra. Det skulle kanske vara kärlek ❤️ Men att byta ut socker, raffi­ne­rade och onödiga kolhyd­ra­ter mot bra fetter är inte farligt, utan faktiskt mycket bättre för din hälsa. Och om du provar att äta för mycket natur­ligt, bra fett kommer du snart upptäcka att det är väldigt svårt att äta mer än vad du behöver… Men mer om det nästa gång!